دوشنبه 10 مهر 1402
Untitled Document

هزینه های جاری 1000 متر گلخانه توت فرنگی طی 9ماه تولید

هزینه های جاری 1000 متر گلخانه توت فرنگی طی 9ماه تولید

 

جدول(1-1)

هزینه

%

جمع هزینه (تومان)

دستمزد روزانه(تومان)

تعداد

 پرسنل

چیدن

 و بسته بندی میوه

تاریخ

 هزینه / زمانبندی

نوع

هزینه

ردیف

 

117,000

126,000

243,000

369,000

180,000

180,000

9000

//

//

//

//

//

13

14

27

41

20

20

     90/11/15

90/12/15

91/01/15

91/02/15

91/03/15

91/04/15

90/11/15

 

الی

 

91/04/25

 

 

کارگر فصلی

 

 

 

 

 

1

 

1,215,000

 

135

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,000

 

9000

 

50

تاریخ کشت

 

1390/07/15

 

 

کارگر فصلی

 

(کاشت نشاء)

 

 

 

 

3

 

450,000

 

50

 

 

 

جمع کل

 

270,000

9000

 

30

 

ضدعفونی و حذف بوته ها و بستر

1390/04/15

 

کارگر فصلی

(ضدعفونی و حذف بوته و بستر)

 

 

 

4

 

270,000

 

    30

 

 

 

جمع کل

 

توضیحات کارگر فصلی

بطور متوسط برای هر 38گیلوگرم توت فرنگی یک کارگر جهت چیدن میوه،  بسته بندی و بارگیری نیاز دارد. 135نفر کارگر در طول دوره تولید بر اساس 5.5کیلوگرم در مترمربع طی مدت 9 ماه جهت چیدن میوه ها مورد نیاز میباشد.

80 نفر کارگر در طول دوره تولید طی مدت 9ماه برای تراکم 20بوته در مترمربع جهت هرس و گل گیری و ضد عفونی و حذف بستر مورد نیاز میباشد.

بطور متوسط جهت هربار هرس برگ و گل گیری برای هر 480 بوته یک کارگر مورد نیاز میباشد.

 

 

 

 

جدول(1-2)

% هزینه

جمع کل هزینه   

دستمزد ماهیانه

تعداد پرسنل

تاریخ هزینه/ زمانبندی

نوع هزینه

ردیف

 

  4, 500,000

500,000

1

از 15/07/1390

مدیریت

5

 

از تولید    10%

از تولید 10%

1

 

کارشناس

6

 

4,050,000

450,000

1

 

کارگر دائم

7

 

4,050,000

450,000

1

الی 15/04/1391

نگهبان شب

8

                       

12,600,000

بدون اجرت کارشناس

1,400,000

 

 

 

 

جمع

توضییح 1:

هزینه جدول بالا بر اساس" واحد گلخانه ای" محاسبه میگردد( تولید در گلخانه زیر 5000 متر توجیه اقتصادی ندارد با سیستم های کشت متداول) .

توضیح 2:

لازم بذکر است دستمزد مدیریت، کارگر دائم و نگهبان شب برای یک واحد گلخانه ای تعریف شده و بر حسب 1000 متر گلخانه میباشد. دستمزد کارشناس بر اساس %10 از عملکرد ناخالص میباشد.

جدول(1-3)                                                                                                         

 

% هزینه

جمع کل هزینه

هزینه واحد

تعداد      

تاریخ هزینه/ زمانبندی

نوع هزینه   

ردیف

 

   900,000

  

30,000

 

مرحله  30

 

91/04/15 – 90/11/15

 

حمل و نقل   

9

 

900,000          

 

      30

 

 

جمع

 

   227,500

  

3500

 

مرحله   65

 

91/04/15 – 90/11/15

 

آژانس کارگری 

10

 

227,500

 

       65

 

 

جمع

 

 12,250,000

 

350

 

 لیتر35,000

 

91/01/15 – 90/08/15

 

سوخت گازوئیل  

11

 

12,250,000

 

35,000

 

 

جمع

 

2,136,000

 

120

 

17,800 m3/h

 

91/01/15 – 90/08/15

 

سوخت گاز  *  

12

 

2,136,000

 

 

 

 

جمع                جمع

 

320,000

400

800 m3

طی 9 ماه تولید   

آب         

13

 

780,000

33

24242 kw/h

طی 9 ماه تولید   

برق        

14

 

2,100,000

2100

1000 kg

طی 9 ماه تولید   

کود شیمیایی    

15

 

1,000,000

1000

1000 m2

طی 9 ماه تولید   

تعمیرات نگهداری

16

 

1,000,000

1000

1000

طی 9 ماه تولید   

امور اداری    

17

 

240,000

 

120,000

 

--------------

91/04/15 – 90/10/15

 

زنبور عسل    

18

 

 

 

 

 

 

جمع

 

105,000

420

لیتر 250

طی 9 ماه تولید

اسید نیتریک    

19

 

112,000

1600

لیتر 70

طی 9 ماه تولید

اسید فسفریک   

20

 

160,000

80,000

مرحله  2

طی 9 ماه تولید

آنالیز برگ و آب 

21

 

1,877,500

10%

----------

طی 9 ماه تولید

هزینه پیش بینی نشده

22

 

396,000

 

300

 

 1320

 

      90/06/15

     

گروبک       

23

 

396,000

 

 

 

 

جمع

 

هزینه سوخت بر اساس استفاده از گاز محاسبه گردیده است.*

                             

 

جدول( 1-4)                                                                                                                     

\

% هزینه

جمع کل هزینه

     هزینه واحد                     

تعداد   

تاریخ هزینه/ زمانبندی

نوع هزینه     

ردیف

 

2,600,000

 

       130

 

20,000

 

90/07/15-90/02/15

 

گلدانی *     نشاء     تولید      

24

 

2,600,000

 

20,000

 

 

جمع

 

  980,000

 

      350

 

 2,800

 

91/04/15 – 90/11/15

 

         کارتن

25

 

980,000

 

 2,800

 

 

جمع

 

  336,000   

 

       12

 

 28,000

 

91/04/15 – 90/11/15

 

ظرف یکبار مصرف

26

 

  336,000

 

 56,000

 

 

جمع

 

240,000

    12,000

 کیلو 20

طی9 ماه تولید

قارچ کش      

27

 

160,000

    16,000

لیتر  10

طی 9 ماه تولید

سمپاشی       

28

 

490,000

    14,000

35لیتر   

طی 9 ماه تولید

محلول غذایی مایع

29

 

640,000

    16,000

کیلو  40

طی 9 ماه تولید

آهن          

30

 

1,280,000

 

       400

      

کیلو  3200 

 

      90/06/15

 

پرلیت    *    

31

 

1,280,000

 

    3200

 

 

جمع

 

   840,000 

   

      2800

 

قالب 300

 

      90/06/15

 

کوکوپیت   *    

32

 

840,000

 

   300 

 

 

جمع

 

   200,000

 

     50,000

 

متر مکعب 4

 

      90/06/15

     

پوکه معدنی   *  

33

 

   200,000

 

متر مکعب

 

 

جمع

 

2,640,000

 

      1000

    

    2640

    

      90/06/15

 

گلدان یونالیتی  * 

34

 

2,640,000

 

    2640

 

 

جمع

 

3,960,000

 

     1500

    

    2640

 

      90/06/15

     

گلدان پلاستیکی *

35                   37

 

3,960,000

 

   2640

 

 

جمع

توضییح1: *

 

در صورت سفارش نشاء بصورت ریشه لخت قیمت واحد آن 120 تومان میباشد.درصورتیکه خود واحد تولیدی اقدام به نشاءگیری کند ، هزینه تمام شده ریشه لخت 70 تومان و گلدانی 130 تومان محاسبه میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضییح2:

 *

 

دوران استهلاک کوکوپیت، پرلیت، پوکه معدنی و زنبورعسل بصورت 2ساله میباشد. بدین صورت هزینه تمام شده موارد مذکور برای یک دوره بصورت جدول زیر قابل محاسبه است:       

هزینه ***

تاریخ هزینه/ زمانبندی

نوع هزینه

   840,000

طی یک دوره کشت   

کوکوپیت  

1,280,000

طی یک دوره کشت   

پرلیت      

   200,000

طی یک دوره کشت   

پوکه معدنی

    240,000

طی یک دوره کشت   

زنبور عسل

3,040,000

طی یک دوره کشت   

جمع کل 

 

 

 

 

 

توضییح3: *

 

 

 

هزینه های جاری برحسب کشت در گروبک محاسبه گردیده و هزینه گلدان یونالیت یا گلدان پلاستیکی در صورت درخواست ، محاسبه میگردد.

 

       1,584,000

دوران استهلاک 1 ساله          

گروبک                  

       1,760,000

دوران استهلاک 3 ساله          

گلدان یونالیتی           

          792,000

دوران استهلاک 10 ساله           

گلدان پلاستیکی        

 

 

جمع کل هزینه های جاری :  20653000 تومان

 

هزینه تمام شده هر کیلو گرم توت فرنگی:3755   تومان

 

میانگین قیمت  فروش هر کیلو گرم توت فرنگی:4500   تومان

 

سود ویژه هر کیلو گرم توت فرنگی:745   تومان

 

سود ویژه در هزار متر گلخانه:4097000   تومان

 

جدول (1-2) در هزینه های جاری محاسبه نگردیده است

 

هزینه استهلاک و وام بانکی محاسبه نگردیده است

بازگشت

Copyright © 2012, FARO, All Rights Reserved