دوشنبه 4 تير 1403
Untitled Document

مصرف و جذب کود بروش محلولپاشي برگ

 

مصرف و جذب کود بروش محلولپاشي برگ

 

يکي از راههاي تغذيه گياه اورگانهاي بالاي خاک نظير برگها هستند . بطوريکه بعضي از گياهان ابزي و جلبکها کليه مواد غذائي مورد نياز را از طريق سطح برگها جذب مينمايند . در مقابل گياهاني که در خشکي ميرويند . مواد غذائي را از دو محيط جذب مينمايند . بعضي از مواد غذائي از طريق ريشه و بعضي از گازها نظير CO2 ، O 2  ، SO2 و فتو ستنز از طريق برگ انجام ميشود .

 

بعلت وجود سلولهاي خاص در برگها ، محدوديتهايي در جذب يونها وجود دارد ، زيرا وجود کوتيکولها محدوديتهائي را  براي جذب آب و املاح محلول در ان ميشود . ازمايشات متعددي از دهها سال قبل با استفاده از ايزوتوپها صورت گرفته است جذب و انتقال مواد غذايي از طريق محلولپاشي بر سطح برگها صورت گرفته است .

محلولپاشي از طريق برگ از اهميت زيادي برخوردار است ولي بايستي توجه داشت مقداري را که نياز دارد نمي تواند بطور کامل از طريق برگ جذب نمايند . هر چند عناصر اصلي نظير N ، P ، K از طريق برگ جذب ميشود ولي مصرف اينگونه کودهاي پرمصرف از این طريق معمول نمي باشد .

در بررسيهاي انجام شده معلوم شد که جذب اوره از طريق برگ و تبديل ان در گياه بخوبي صورت ميگیرد که مصرف ان در باغات معمول شده است .

محلولپاشي موقعي موثر خواهد بود که مواد غذايي بنحوي از طريق ريشه نتواند جذب گياه شود . اين موضوع بخصوص در مورد عناصر سنگين نظير اهن ، منگنز ، روي و مس صادق است . زيرا بعلت خصوصيات فيزيکوشيميائي خاک اين عناصر بر روي ذرات خاک فيکس شده و بحالت غيرقابل جذب در ميايند در اين صورت محلولپاشي موثر خواهد بود .

( با آزمایش خاک و برگ میتوان پی به این مشکل برد . )

 

محلولپاشي در گياهان پهن برگ بعلت  بالا بودن سطح جذب موثرتر خواهد يود . روي اين اصل محلولپاشي در باغات ميوه گياهان زميني سبزيجات ، گياهان وجيني و نظاير انها مفيد خواهد بود .

در محلولپاشي بايد توجه داشت که غلظت املاح محلول بين 5-2 درصد تجاوز ننمايد زيرا بعلت تبخیر محيط املاح بر روي برگ خواهند ماند و بصورت لکه خودش را نشان خواهند داد.  بنابراين ،  زمان محلولپاشي خنک ابري و شبها صورت گيرد . از طرفي براي افزايش جذب محلولپاشي بايد با ماده نگهدارنده مخلوط نمود تا بتوانيد لايه نازکي از محلول در سطح برگ بماند .

هر چه قدر ذرات محلول کوچکتر بر روي برگ بنشيند جذب ان اسانتر خواهد بود لذا پيشنهاد ميشود بصورت مه پاشي انجام گردد . و اين امر از سوختگي برگها نيز جلوگيري مينمايد محلولپاشي يک نوع کود پاشي کمکي است .

فقط در مواقع ضروري و مشخص شدن نوع و تعداد کمبود و يا در شرايطي فيکسه شدن مواد غذايي در خاک ، شستشوي زياد از خاک ، کمبود رطوبت و حرارت پايين خاک و يا بهر علت ديگر محلولپاشي موثر خواهد بود .

 

اثرات محلولپاشي در گياه در مقايسه با جذب از طريق ريشه سريع در ظاهر گياه مشخص خواهد شد . لذا در مواقع رشد سريع گياه و يا در زمان گلدهي و رشد ميوه معمولا تناسب جذب بهم خواهد خورد بنابراين در چنين مواقعي محلولپاشي کمک موثري در اين زمينه خواهد داشت .

بازگشت

Copyright © 2012, FARO, All Rights Reserved