دوشنبه 10 مهر 1402
Untitled Document

سازه اسپانيايي

 

1. مشخصات فني سازه گلخانه ها

قطعات سازه

ستونهای داخلی:قوطی 2*50*100 گالوانیزه به فاصله ستونها از یکدیگر :5 متر

ستونهای کناری:قوطی 2*50*100 فاصله ستونها از یکدیگر :2.5 متر

فونداسيون: جهت قرار گيري ستون هادر عمق 60 سانتي چاله ها به قطر40 ساتت و عمق 80-90 سانت حفر میشود.

فونداسيون شامل اين پيشنهاد نمي باشد.

 

قوس ها:لوله گرد 1.5*60 گالوانیزه فاصله هلالی ها از یکدیگر :2.5 متر

سرستون: محل اتصال قوس، ستون، ناودان و خرپا كه 2 ميلي مترضخامت دارد و فاصله آنها درطول گلخانه از يكديگر

2.5 متر مي باشد.

میان بند:لوله گرد 1.5*40 جهت اتصال ستونها در عرض تونل که فاصله آنها از یکدیگر 5 متر میباشد.

بازگشت

Copyright © 2012, FARO, All Rights Reserved